lauantai 25. marraskuuta 2017

Oletko kestävän matkailun yrittäjä,

 Green Tourism of Finland GTF® Ympäristömerkki
Green Tourism of Finland GTF® – Ympäristömerkki (jäljempänä GTF)  edistää kestävää kehitystä matkailussa ja vapaa-ajan palveluissa. Kestävällä kehityksellä on niin taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen kuin kulttuurinenkin ulottuvuus. Merkkiä käyttävät palvelut ammentavat sisältönsä suomalaisesta luonnosta ja paikallisesta kulttuurista, minimoivat ympäristövaikutukset ja tukevat paikallista työllisyyttä. Niiden tavoitteena on lisätä asiakkaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja vahvistaa asiakkaan henkilökohtaista suhdetta luontoon.

GTF-  Ympäristömerkin haltijat  tai  haltijoiden valtuuttama taho arvioi kunkin käyttölupaa hakevan yrityksen, organisaation, yksittäisen tuotteen tai palvelun kohdalla Ympäristömerkkiehtojen myöntö perusteiden toteutumisen. Ohjelmapalvelun kohdalla merkki on tuotekohtainen.

II GTF-  internet mediassa

GTF- on vahvasti läsnä uusissa sosiaalisissa medioissa ja verkkoyhteisöissä:
III Green Tourism of Finland GTF®- palvelujen luokittelu
  1. GTF - palvelut


 Luontoelämyspalvelut ovat  luontoon suuntautuvia retkipalveluja. Niiden kesto voi vaihdella muutamasta tunnista muutamaan päivään. Luontoelämys palvelut hyödyntävät mahdollisuuksien mukaan ympäristökasvatuksen menetelmiä.

Kulttuuri palvelut ammentavat sisältönsä lähinnä paikallisesta kulttuurista ja historiasta. Ne voivat sisältää liikunnallisia elementtejä ja tapahtua ulkotiloissa, mutta tämä ei ole välttämätöntä. On kuitenkin suositeltavaa, että myös kulttuurituotteet sisältävät joitakin elementtejä suomalaisesta luonnosta.

Hyvinvointipalvelut ovat luonnosta sisältönsä ammentavia hyvinvointituotteita. Ne voivat sisältää erilaisia ryhmäliikuntamuotoja, luontaishoitoja tai hemmotteluja. Hyvinvointipalvelut tapahtuvat yleensä pääasiassa sisätiloissa, mutta mahdollisuuksien mukaan niihin liittyy osia myös ulkona luonnossa. 


IV Ympäristömerkin hakuprosessi

Ympäristömerkki voidaan myöntää yrityksille, jotka tuottavat tilapalveluita, ruokailupalveluita ja ohjelmapalveluita. Ohjelmapalveluille merkki myönnetään palvelu kohtaisesti.

Käyttölupaa hakevalta yritykset vaaditaan toimittavan kopiot seuraavista dokumenteista merkin myöntävälle taholle:

-        Yritysrekisteriote
-        Markkinointiin käytettävä kirjallinen materiaali (esitteet, tuotekortit)
-        Ympäristöohjelma (Tila- ja ruokailupalvelut)
-        Terveystarkastajan lausunto (Tila- ja ruokailupalvelut)
-        Ohjelmatuotteen arviointilomake täytettynä (Ohjelmapalvelut)
-        EA1-kortti kaikilta tuotetta ohjaavilta oppailta (Ohjelmapalvelut)

Tämän lisäksi tilapalveluiden turvallisuussuunnitelma tarkastetaan yrityskäynnin yhteydessä. Samassa yhteydessä tarkastetaan tilapalveluiden siisteys ja viihtyisyys sekä yleisten kriteerien kohdan 1.3. Paikallisuuden korostaminen toteutuminen.

Yrityksen nettisivut ja kirjallinen markkinointimateriaali arvioidaan hakuprosessin aikana yleisten kriteerien (kohdat 1.4. Viestintä on laadukasta ja vastuullista; 1.5. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä; ja 1.6. Julkisen liikenteen käytön tukeminen) täyttymisen arvioimiseksi.V GTF- tuotteiden kriteerit

1. Yleiset kriteerit (majoitus-, ohjelmapalvelu- ja ruokailuyrittäjät)

                      1.1. Ympäristöohjelma ja ohjelmapalvelutuotteen arviointilomake

Ympäristöohjelma vaaditaan kaikilta ruoka- ja tilapalveluita järjestäviltä tahoilta. Se määrittää käytännön tasolla kiinteässä paikassa tapahtuvan toiminnan (liittyen mm. energian, raaka-aineiden ja veden säästöön, jätteiden käsittelyyn ja hankintoihin).

Ohjelmapalvelutuotteelta erillistä ympäristöohjelmaa ei vaadita, sillä sen katsotaan olevan lähinnä immateriaalinen eikä paikkaan sidottu. Ohjelmapalvelutuotteelta vaaditaan sen sijaan täytettynä ohjelmapalveluiden arviointilomake, joka palvelumerkkien omistajien taholta hyväksytään. Arviointilomake sisältää tuotteen käsikirjoituksen sekä tuotemerkkien kriteereihin liittyviä kysymyksiä tuotteen sisällöstä. Käsikirjoituksen tulee olla niin yksityiskohtainen, että siitä saa selkeän kuvan siitä, mitä tuotteen aikana tapahtuu. Arviointilomaketta käytetään merkin myöntämisen perusteena ohjelmapalveluille.

 Ympäristöohjelma on kirjallisessa muodossa ja se säilytetään niin, että se on asiakkaan nähtävissä pyynnöstä (kansiossa yrityksessä) sekä mielellään myös yrityksen nettisivuilla. Sekä ympäristöohjelma että arviointilomake päivitetään vähintään kahden vuoden välein tai silloin, kun tuotteessa, toiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Päivitetty ympäristöohjelma tai arviointilomake toimitetaan hyväksyttäväksi palvelumerkin haltijoille.

Ympäristömerkin haltijoilla on oikeus esittää muutosehdotuksia ympäristöohjelmaan sekä arviointilomakkeen perusteella ohjelmapalvelun tai tarpeelliseksi katsoessaan evätä merkin käyttöoikeus, mikäli katsovat, ettei tuote täytä tuotemerkin kriteereitä.

Ympäristöohjelmana käytetään joko palvelumerkin haltijoiden toimittamia kriteereitä tai muita matkailualan ympäristöjärjestelmiä (esim. ECEAT. Sisällön pitää täyttää tietty taso, sovitaan tapauskohtaisesti).

Ympäristöohjelman vaatimuksia kiristetään säännöllisin väliajoin. Tämä jatkuva parantaminen on perusteltua, koska

                      - Ympäristöongelmat kasvavat edelleen ja muuttavat luonnettaan
                      - Asiakkaiden ympäristötietoisuus kasvaa ja vaateet lisääntyvät myös sitä kautta
                      - Lainsäädäntö tiukkenee
                      - Kilpailu ympäristölaadun osoittamisessa kiristyy, kilpailuedun säilyttäminen
                     
                      1.2. Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma vaaditaan sekä majoituspalveluita järjestäviltä tahoilta että ohjelmapalveluyrittäjiltä. Ohjelmapalveluyrittäjän käyttämässä toimintaympäristössä tulee olla voimassa oleva turvallisuussuunitelma ja yrittäjän tulee olla siihen tutustunut.

Ohjelmapalveluyrittäjilla on voimassa oleva EA1-kortti ja he kantavat mukanaan EA-välineitä. Myös majoituspalveluita järjestävän yrityksen henkilökunnalla tai osalla henkilökuntaa on valmius antaa ensiapua.

                      1.3. Paikallisuuden korostaminen

Käytetään ensisijassa paikallisia tuotteita ja palveluita ja työllistetään paikkakuntalaisia. Jos kohteessa on myynnissä matkamuistoja ja muita tuotteita, ovat ne paikallisesti tuotettuja, tarkoituksenmukaisia ja ympäristöystävällisiä.


                      1.4. Viestintä on laadukasta ja vastuullista

Tiedotus avointa ja vuorovaikutteista. Harhaanjohtavaa/ ei totuudenmukaista mainontaa ei käytetä. Markkinointi ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa. Esimerkiksi nettisivuilla ei voida käyttää kuvamateriaalia harvinaisista kasveista tai luonnonympäristöstä, joita alueella ei ole tai  toiminnasta, joka on ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa (esim. moottorikelkkailusta).

                      1.5. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä

Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Asiakkaille annetaan mahdollisuus antaa palautetta sähköisesti. Tämän lisäksi asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti keräämällä asiakkailta palautetta kirjallisessa muodossa. Tunnustetaan asiakaspalautteen tärkeys erityisesti ohjelmapalveluiden sisällön kehittämiseksi. Tuotteen toteuttamisessa ei käytetä alihankkijoita, jotka eivät kuulu tuotemerkin piiriin.


                      1.6. Julkisen liikenteen käytön tukeminen

Tiedostetaan, että suurimmat ympäristövaikutukset matkailussa syntyvät usein lomapaikkakunnalle saapumisessa. Tähän pyritään vaikuttamaan tukemalla asiakkaan mahdollisuutta saapua paikalle julkisella liikenteellä (junalla tai linja-autolla, mahdollisesti myös kimppakyydillä). Markkinoinnissa asiakkaalle kerrotaan aina mahdollisuuksista saapua paikalle julkisilla liikennevälineillä. Junalla, bussilla tai polkupyörällä saapuvalle asiakkaalle järjestetään ilmainen kuljetus asemalta majoituskohteeseen ja takaisin TAI annetaan jokin muu etu (hinnanalennus, ilmainen saunavuoro, ilmainen aamupala jne.).

Majoituskohteessa tuetaan asiakkaan mahdollisuuksia liikkua ympäristössä ilman autoa tarjoamalla karttoja, paikallisliikenteen aikatauluja tai esim. polkupyöriä asiakkaan käyttöön.
3. Ohjelmapalvelutuotteen sisältö  (GTF)


                      3.1. Lihasvoimilla liikkuminen

Luontoelämystuotteen tavoite on lisätä asiakkaan fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Tuotteen tulee perustua lihasvoimilla liikkumiseen (patikointi, pyöräily, melominen, soutaminen, hiihtäminen, lumikenkäily, ratsastus). Myös lähtöpaikalle siirtyminen voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää esim. käyttämällä polkupyöriä tai yhteiskuljetuksin.

Liikkumisen tasa-arvon nimissä pyörätuolilla liikkuvien henkilöiden on mahdollista käyttää moottoroituja ajoneuvoja.

                      3.2. Ympäristövaikutusten minimoiminen ja luonnon kunnioittaminen

Luontoelämystuotteiden negatiiviset vaikutukset luontoon pyritään minimoimaan. Tuotteessa noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatteita. Ryhmäkoot pidetään pieninä (12-15 henkeä). Polttopuita käytetään säästeliäästi. Ryhmiä ei viedä ekologisesti herkille alueille (kosteikot, märät lehdot, kuivat jäkäläiset alueet) tai näillä alueilla pysytellään poluilla. Rauhoitettujen/uhanalaisten lajien elinympäristöt jätetään rauhaan eikä niiden tunnettavuutta lisätä. Elävien kasvien vaurioittamista vältetään. Jos luonnosta otetaan materiaalia esimerkiksi ymäpäristökasvatusharjoituksia varten, korostetaan kunnioittavaa asennetta ja otetaan vain vähän tai pääsääntöisesti kuollutta materiaalia (puista tippuneita lehtiä ja oksia, käpyjä, kiviä). Lintujen pesimäaikana (1.4. - 30.7.) vältetään melun tuottamista ja muuta häiriötä aiheuttavaa toimintaa. Opas välittää kunnioittavaa asennetta luontoon.

Hyvinvointipalveluissa käytetään vain ympäristöystävällisiä ihonhoitotuotteita/aineksia. Hoidot perustuvat pääasiassa lihasvoimiin ja yksinkertaisiin välineisiin, sähkölaitteita ym. ei käytetä. Hoidoissa käytettävät pyyhkeet, lakanat ja muut välineet ovat uudelleen käytettäviä pesun tai puhdistamisen jälkeen. Kun hyvinvointituote toteutetaan luonnossa, sovelletaan samoja periaatteita kuin luontoelämystuotteissa.

                      3.3. Tuotteen sisältö

Tuote sisältää elementtejä seuraavista aihealueista:

                      3.3.1. Ympäristökasvatuksellisuus, luontoelämyksellisyys

Tuotteissa käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi ympäristökasvatuksen menetelmiä. Niiden tarkoituksena on tehdä tuotteesta entistä elämyksellisempi ja lisätä asiakkaan kiinnostusta ja kiintymystä luontoon. Opas välittää asiakkaille luontoa kunnioittavaa asennetta. Tavoitteena on, että asiakkaan tieto luonnosta lisääntyy, mutta tietoakin tärkeämpää on kiinnostuksen ja kiintymyksen herättäminen luontoa kohtaan.

Hyvinvointipalveluissa luonto on läsnä keskeisenä elementtinä. Hoidot, harjoitukset ja liikuntamuodot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan luonnossa. Hoitaja välittää kunnioittavaa asennetta luontoa kohtaan. Asiakkaan tietämys luonnosta ja kiinnostus luontoa kohtaan lisääntyy.

                      3.4. Paikalliskulttuuri

Tuotteissa käytetään hyväksi paikallistietoa, paikallisen kulttuurin elementtejä ja tarinoita. Asiakkaan tietämys paikallisesta kulttuurista lisääntyy.

Hyvinvointipalveluissa käytetään suomalaisia öljyjä, yrttejä ja muita tarvittavia materiaaleja. Mahdollisuuksien mukaan tarvittavat ainekset hankitaan suoraan luonnosta tai lähiympäristöstä. Hoidoissa voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää hyväksi paikallisen kulttuurin elementtejä.


                      3.5. Ryhmässä toimiminen, henkinen hyvinvointi

Tuotteissa hyödynnetään menetelmiä, joiden tarkoituksena on edistää ryhmäytymistä, yhdessä toimimista ja yksilön/ryhmän henkistä hyvinvointia.

Green Tourism of Finland GTF ® - Ympäristömerkki

tel: 0403221404
greentourism@greentourism.fi